wastelogo.gif (9715 bytes)

Tausta ja tavoite
Ohjelman sisältö
Nykyprojektit
Julkaisut
Seminaarit
Tiedotus
Kansainvälinen
yhteistyö
Yhteyshenkilöt
Palaute
In English

tekes.gif (1578 bytes)


VTT Prosessit

 

Jätteiden energiakäyttö  Tekesin teknologiaohjelma
Ohjelman tiivistelmä


Jätteiden energiakäytön teknologiaohjelma käynnistyi kesällä 1998 ja kesti vuoden 2001 loppuun. Ohjelman tavoitteena oli kehittää niin yhdyskunta- kuin teollisuusjätteiden integroituja energia- ja materiaalihyötykäyttöratkaisuja, järjestelmiä, tekniikoita ja osaamista tavoitellen kansallisen jätesuunnitelman toteutumista vuoteen 2005. Keskeinen haaste on yhdyskuntajätteiden 70 % hyötykäyttöasteen saavuttaminen, mikä merkitsee jätteiden energiahyötykäytön kohottamista noin 1 milj.tonniin vuodessa. Nykyinen energiakäyttö on noin 300 000 t/a, mutta huomattava osa siitä saattaa loppua v. 2005 alusta uuden jätteenpolttodirektiivin tullessa tuolloin voimaan ja asettaessa kalliimpia puhdistusvaatimuksia nykyisille kattilalaitoksille. Ohjelmassa haluttiin kehittää nykyistä eurooppalaista sekajätteen massapolttoa oleellisesti paremmat ratkaisut niin koti- kuin vientimarkkinoille. Nämä ratkaisut perustuvat syntypistelajitteluun ja laatukontrolloidun kierrätyspolttoaineen valmistukseen, sekä sen polttoon tai kaasutukseen tukeutuen kaupunkien ja teollisuuden yhdistettyyn sähkön ja lämmön tuotannon tekniikoihin. Tällöin voidaan saavuttaa huomattavasti korkeampi materiaali- ja energiahyötykäyttöaste, alhaisemmat kustannukset sekä hajautetummat ratkaisut kuin massapolttovaihtoehdoissa.

Ohjelmassa toteutettiin 29 tutkimuslaitos- ja 33 yritysprojektia, yhteensä 62 hanketta. Niiden kokonaisbudjetti oli 17 milj.euroa (101 Mmk), josta Tekesin rahoitus oli 8 milj. euroa (47 milj.mk). Hankkeita toteutti 10 eri tutkimusorganisaatiota, 27 eri yritystä sekä niihin osallistui joko rahoituksellisesti tai johtoryhmätyöskentelyn kautta 54 eri yritystä tai julkista tahoa. Projektityöskentelyn verkottuminen onnistui erittäin hyvin, aiheen mielenkiintoa kuvasi hyvin myös vuosiseminaarien yli kahdensadan osanottajan mielenkiinto. Kansainvälinen päätösseminaari ohjelmassa kehitystä ratkaisuista järjestettiin yhdessä EU TREN:n, Hollannin Novemin ja IEA Bioenergyn kanssa 8-10.4.2002. EU:ssa arvioidaan kaatopaikkadirektiivin johdosta vuoteen 2010 mennessä tarvittavan jätteiden energiahyötykäyttöinvestointeja 100 Mt/a eli 20 – 25 Mtoe/a käyttöä vastaten. Ns. suomalaisen mallin mukaisilla, syntypistelajittelu – kierrätyspolttoaineen valmistus – poltto ja kaasutus nykyisten kattilalaitosten yhteydessä, ratkaisuilla on huomattavan laajat ja kasvavat markkinat. Nykyisin Euroopassa jätteiden energiakäyttö on n. 50 Mt/a n. 300 laitoksessa.

Jätteiden energiakäyttöä kiihdyttävät ensisijaisesti jätehuollon uudistumistarpeet kaatopaikkakuormituksen vähentämiseksi. Niiden ohella kohoavat ilmastomuutoksesta johtuen tarve vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen. Jätesektorin kasvihuonekaasupäästöiksi arvioitiin 1.5 – 3.6 MtCO2ekv/a vähentämispotentiaali valitusta skenaariosta riippuen. Jätteiden energiakäytön kasvu olisi noin 0.5 Mtoe eli 5 TWh/a.

Teknologiaohjelmassa aloitettu työ jatkuu voimakkaana eri tahoilla Suomessa ja vientimarkkinoilla tukien niin valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita vuodelle 2005 kuin EU:n kaatopaikkadirektiivin tavoitteita energiahyötykäytön toteuttamiseksi. Ohjelmassa onnistuttiin luomaan tavoiteltu osaamis- ja yhteistyöpohja kasvavalle vaikuttavuudelle yritys- ja muiden hankkeiden kautta.

LISÄTIETOJA

Lisätietoja ohjelmaan liittyvissä asioissa antavat:

Teknologia-asiantuntija Helena Manninen
Tekes, puh. 010 521 5888

Professori, ohjelman koordinaattori Kai Sipilä
VTT Prosessit, Espoo, puh. 09-456 5440

Tekes on käynnistänyt ohjelman  Streams - Yhdyskuntien jätevirroista liiketoimintaa 2001-2004